CREATIWE piedāvā dažāda mēroga projektu vadību

Jauna ideja – projekta idejas un mērķa formulēšana, tā realizācijai pieejamo atbalsta instrumentu identificēšana.

Dokumentācija – projekta dokumentācijas izstrāde un tā vadība no idejas līdz gala atskaitei. Projekta budžeta izstrāde.

Finansējums – projekta idejai piemērotu finansējuma instrumentu atlase. Investoru piesaiste.

Valsts un pašvaldību iepirkumi – pakalpojums ietver klienta profilam atbilstošu iepirkumu atlasi, pieteikumu un citu dokumentu sagatavošanu, kā arī darbu līdz līguma noslēgšanai un komunikāciju ar pasūtītāju līguma izpildes laikā, ciešā sadarbībā ar klientu.